Bos Cleantec Suomeksi Bos Cleantec In English

Yleiset toimitusehdot


1. Soveltamisala

Näitä toimitusehtoja sovelletaan Bierkuhl Oy:n (jäljempänä myyjä) ja asiakkaan (jäljempänä ostaja) väliseen järjestelmien, laitteiden, komponenttien ja tarvikkeiden (jäljempänä tuote) kauppaan (jäljempänä toimitussopimus) elleivät osapuolet kirjallisesti ole toisin sopineet.

2. Tarjous ja toimitussopimuksen syntyminen

· Myyjän tarjous on voimassa kirjallisessa tarjouksessa mainitun ajan.

Mikäli myyjän tarjouksessa ei ole mainittu voimassaoloaikaa, on se voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä.

· Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varasto voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle.

· Tarjouksessa annetut hinnat perustuvat tarjouksen tekohetkellä voimassa olevaan lainsäädäntöön ja viranomaismääräyksiin. Mikäli laissa, veroissa, raaka aineissa tai muissa viranomaismääräyksissä tapahtuu muutoksia on myyjällä oikeus muuttaa hintoja vastaavasti.

· Toimitussopimus syntyy, kun osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen, kun myyjä on hyväksynyt ostajan tilauksen.

3. Toimitus

· Tavara luovutetaan vapaasti myyjän varastossa (EX Works Mikkeli)

· Toimitus katsotaan hyväksytysti vastaanotetuksi, ellei siitä ole huomautettu 8 päivän kuluessa toimituspäivästä.

· Ostajalla ei ole oikeutta kieltäytyä vastaanottamasta osatoimitusta, ellei asiasta ole kirjallisesti toisin sovittu.

· Toimituksissa, jossa on sovittu että ostaja noutaa tuotteen myyjän varastosta tai myyjän osoittamasta paikasta, katsotaan tuote toimitetuksi kun myyjä on ilmoittanut ostajalle, tai ostaja on muuten saanut tiedon, että tuote on noudettavissa.

· Vahingonvastuu ja vaaranvastuu siirtyvät ostajalle kun tuote on luovutettu ostajalle tai rahdinkuljettajalle.

4. Toimitusaika

· Ellei toimitusajasta ole sovittu, määrää myyjä toimituksen ajan.

· Myyjä ei vastaa viivästyksen aiheuttamista välillisestä vahingosta kuten tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta samankaltaisesta, vaikeasti ennakoitavasta taloudellisesta eikä muusta välillisestä vahingosta

· Milloin tuotteen valmistaja tai se, jolta myyjä tuotteen hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa.

5. Hinnat ja tuoteluettelon tiedot

· Ellei toisin ole kirjallisesti ilmoitettu myyjän tuoteluettelossa ja tarjouksissa on hinnoiteltu pakkaamaton tuote. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja ovat ilman toimituspakkausta myyjän tiloissa Mikkelissä tai muussa myyjän ilmoittamassa paikassa. Pakkaus- ja toimituskulut laskutetaan erikseen toimituksen yhteydessä.

· Jos tulli, arvonlisävero tai joku muu toimitukseen liittyvä vero tai julkinen maksu muuttuu tai sellainen tulee lisää lainsäädännön muuttumisen vuoksi tai jos viranomaisen tulkinta aiheuttaa sen, että toimitukseen liittyvä vero tai maksu, jota aikaisemmin ei ole peritty, määrätään maksettavaksi, on myyjällä oikeus muuttaa toimituksen hintaa vastaavasti.

· Myyjän tuoteluettelon tiedot ovat viitteellisiä ja myyjä varaa oikeuden muuttaa tuoteluettelossa ilmoitettuja hintoja ja teknisiä sekä muita tietoja ilman ennakkoilmoitusta. Myyjä toimittaa ostajalle tuotteen tiedot pyydettäessä.

6. Omistusoikeus

Omistusoikeus tuotteisiin on myyjällä, kunnes toimitus on kokonaan maksettu.

7. Valuuttasidonnaisuus

· Jotkut hinnat ovat täydestä määrästään (100%) sidottu tuotteen valmistajan tai toimittajan laskutusvaluuttaan. Ellei tarjouksessa tai tilausvahvistuksessa ole erikseen määritelty vertailukurssia tai vertailukurssin ajankohtaa, johon hinta on sidottu, käytetään vertailukurssina sopimuksen syntymispäivän valuutan kurssia.

· Jos em. valuuttojen ja euron välinen vaihtosuhde muuttuu enemmän kuin ±2 %, on myyjällä oikeus muuttaa hintoja vastaavalla määrällä.

8. Maksuehdot

· Tiliasiakkaiden maksuehto on 14 päivää netto ja muille ostajille toimitus postiennakolla tai käteinen, elleivät myyjä ja ostaja toisin sovi.

· Viivästyskorko on 18 %.

· Mikäli ostajalla on huomautettavaa laskusta, huomautukset on tehtävä kahdeksan (8) päivän kuluessa laskutuspäivästä.

9. Tuotteen ominaisuudet

Myyjä vastaa siitä, että tuote vastaa lajiltaan, määrältään, laadultaan, pakkaukseltaan ja muilta ominaisuuksiltaan myyjän antamia tietoja. Myyjä ei vastaa tuotteiden sopivuudesta kulloiseenkin käyttötarkoitukseensa.

Vastaanottamalla myyjältä tuotteen ostaja hyväksyy sen, että tuotteen käyttöönotto ja käyttö saattavat edellyttää erityistä asiantuntemusta tai huolellisuutta.

Ennen laitteen käyttöönottoa ja käyttämistä ostaja sitoutuu siihen, että hän on varmistunut tuotteen huolellisesta, asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä sekä suorittanut tuotteen asianmukaisen tarkastuksen.

10. Virhevastuu

Myyjä vastaa vain tuotteessa olevasta suunnittelu-, raaka-aine- tai valmistusvirheestä sen myyntihintaan asti. Vastuu koskee ainoastaan virheitä, jotka ilmenevät yhden (1) vuoden kuluttua tuotteen luovutuksesta ostajalle, eikä missään tapauksessa pitempään kuin kaksi (2) vuotta mainitun alkuperäisen vastuuajan alusta lukien. Myyjä ei vastaa välillisestä vahingosta kuten tuotantotappiosta, saamatta jääneestä voitosta tai muusta samankaltaisesta, vaikeasti ennakoitavasta taloudellisesta eikä muusta välillisestä vahingosta.

Myyjä ei vastaa tuotteen virheistä, jotka johtuvat tai aiheutuvat:

· tuotteen puutteellisesta asentamisesta, huoltamisesta tai ilman myyjän suostumusta tehdyistä muutoksista, korjauksista tai muista vastaavista toimenpiteistä;

· tuotteen teknisiä arvoja suuremmasta käyttörasituksesta tai sellaisesta käyttörasituksesta, joka on suurempi kuin toimitussopimusta tehtäessä on edellytetty;

· tuotteen käyttämisestä tarkoitukseen, johon sitä ei ole suunniteltu eikä alun perin tarkoitettu tai myyjän mahdollisesti erikseen antamien ohjeiden vastaisesti;

· normaalista kulumisesta tai huononemisesta;

· tuotteen käytöstä tai varastoimisesta kosteassa, kuumassa tai muuten sopimattomassa paikassa;

· ostajan huolimattomuudesta.

Ostajan on tehtävä kirjallinen virheilmoitus myyjälle viimeistään kahden (2) viikon kuluessa virheen ilmenemisestä uhalla, että ostaja menettää oikeutensa esittää vaatimuksia tuotteessa olevan vian perusteella. Mikäli on syytä olettaa, että vika saattaa aiheuttaa lisävahinkoja, tulee ostajan välittömästi lopettaa kyseisen tuotteen käyttö sekä tehdä viasta viipymättä ilmoitus myyjälle.

Ilmoituksissa on selvästi mainittava miten tuotteessa oleva vika ilmenee.

Mikäli ostajan ilmoitettua virheestä käy ilmi, ettei tuotteessa ole myyjän vastuulla olevaa vikaa, on myyjällä oikeus korvaukseen kyseisen vikailmoituksen hänelle aiheuttamista työ- sekä muista mahdollisesti syntyneistä kuluista.

11. Tilauksen peruuttaminen

Ostaja voi peruuttaa tilauksen vain myyjän suostumuksella. Sovitusta varastotuotteiden peruutuksista hyvitetään enintään kahdeksankymmentä (80) prosenttia tuotteiden hinnasta. Nimenomaan ostajaa varten hankittuja tai valmistettuja tuotteita koskevia tilauksien peruutuksia myyjä ei hyväksy.

Myyjä voi peruuttaa jälkitoimituksen, mikäli sen arvo koko tilaukseen nähden on vähäinen.

12. Tuotteen palauttaminen

· Palautuslähetyksessä tulee olla kopio myyjän laskusta tai lähetteestä sekä ostajan lähete, josta käy ilmi syy, miksi tuote palautetaan, ja myyjän edustaja, jonka kanssa asiasta on sovittu.

· Palautettavien tuotteiden tulee olla vahingoittumattomina alkuperäispakkauksissaan ja sisältää kaikki niihin liittyvät osat (johdot, käyttöohjeet tms.).

· Palautettava tuote ensisijaisesti korvataan uudella tuotteella, toissijaisesti hyvitetään.

Jos palautuksen osalta em. ehdot eivät täyty ei palautusta käsitellä.

Palautuskuluista vastaa ostaja eikä niitä hyvitetä.

13. Ylivoimainen este

Myyjä ei ole velvollinen täyttämään toimitussopimusta mikäli:

· toimitussopimuksen täyttämisen estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi luonnonmullistus, yleinen liikenteen tai energiajakelun keskeytyminen, teleliikenteen keskeytyminen, tulipalo, työselkkaus tai muu merkittävä syy (force majure);

· toimitussopimusta ei voida täyttää sellaisen kolmannen osapuolen toiminnasta johtuen, joka ei ole myyjän vaikutusvallan piirissä;

· toimitussopimuksen täyttämisen viivästyminen johtuu ostajan vastuulla olevasta syystä;

· toimitussopimuksen täyttämisen viivästyminen johtuu sovitusta toimitussopimuksen sisällön muuttumisesta;

· toimitussopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna tilauksen kokonaisarvoon; tai

· on olemassa este jota myyjä ei voi voittaa.

14. Erimielisyydet

Toimitussopimuksesta mahdollisesti aiheutuneet erimielisyydet tulisi ensisijaisesti ratkaista osapuolten kesken neuvottelemalla. Mikäli ratkaisua ei neuvottelemalla synny, ratkaistaan riitaisuudet Mikkelin käräjäoikeudessa.

15. Muut ehdot

Ostaja sitoutuu noudattamaan Euroopan Unionin, Suomen ja tuotteen alkuperämaan lakeja ja viranomaismääräyksiä, jotka koskevat tuotteiden ja teknisen tiedon vientiä myyjän kotimaasta tai tuotteen alkuperämaasta. Ostaja sitoutuu olemaan muutoinkin luovuttamatta tuotteita tai teknistä tietoa kolmansille osapuolille, joille luovuttaminen loukkaa tai saattaa loukata suoraan tai epäsuorasti Suomen, Euroopan Unionin tai tuotteen alkuperämaan lakeja tai viranomaismääräyksiä.

Ellei toisin ole kirjallisesti sovittu ostaja huolehtii myyjältä hankkimiensa tuotteiden ja niistä syntyvien jätteiden uudelleenkäytön, hyödyntämisen ja muun jätehuollon järjestämisestä ja niistä aiheutuvista kustannuksista. Myyjän toimittamien pakkausten hyötykäyttövelvoitteesta Suomessa vastaa myyjä.

Ostajalla ei ole oikeutta siirtää toimitussopimuksen velvoitteita kolmannelle ilman myyjän etukäteen antamaa kirjallista suostumusta Myyjä kieltää tuotteidensa käytön elämää ylläpitävissä laitteissa, lentokoneissa sekä ydinvoimaloissa ilman myyjän kirjallista lupaa. Ostaja vastaa kaikista seuraamuksista, mikäli ei noudata kieltoa.